De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.degrotelinthorst.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel De Grote Linthorst BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan De Grote Linthorst BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Grote Linthorst BV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Grote Linthorst wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer De Grote Linthorst Links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door De Grote Linthorst worden aanbevolen. De Grote Linthorst aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door De Grote Linthorst niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van Links naar websites van derden op www.degrotelinthorst.nl worden getoetst aan een aantal criteria. Over het wel of niet plaatsen van Links naar websites door derden blijft zonder overleg voorbehouden aan De Grote Linthorst.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. De Grote Linthorst BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

“We helpen u en uw bedrijf graag naar een volgend niveau!”

https://degrotelinthorst.nl/contact/